Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5/2015 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đã được kiểm toán.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2015;

+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.