Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến đầu tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum: Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Nội dung lấy ý kiến:

- Báo cáo của Ban Điều hành năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016 và 2016-2017.
- Báo cáo của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016 và 2016-2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT về việc sửa  đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về:
+ Thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Quyết toán Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; dự  kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và  2016-2017.
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
+ Không tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016) mà kết hợp ĐHĐCĐTN khi kết thúc năm tài chính 2016-2017 (theo niên độ mới).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.