Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (KTL - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
-     Nội dung đại hội:         
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2016;
+ Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.