Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:         18/5/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung đại hội:

      + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

      + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

      + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

      + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

      + Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;

      + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thục giữu chức vụ Tổng Giám đốc;

      + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, và thành viên Ban kiểm soát;

      + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

      + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;

      + báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.