Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/6/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp:

     + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

     + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;

     + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Giám đốc;

     + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

     + Thông qua việc chi trả thù  lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

     + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;

     + Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;

     + Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.