Công ty cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và  kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.