Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu (KSK - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu – Km15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nội dung họp:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2015;
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.