Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

- Nội dung đại hội:

     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

     + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

     + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

     + Và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.