Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà (KSC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau bằng văn bản

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau bằng văn bản

- Nội dung họp:

* Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – Kinh doanh năm 2015 và Phương án nhiệm vụ SX-KD năm 2016.
* Báo cáo tài chính năm 2015 (đã  được kiểm toán).
* Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.
* Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự thảo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.