Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+  Báo cáo của Hội  đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt  động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
+  Báo cáo của Ban kiểm soát về  hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt  động 2016
+  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+  Thông qua toàn văn Điều lệ  được thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
+  Thông qua việc thay đổi nhân sự  trong Hội đồng quản trị;
+  Thông qua việc ủy quyền cho Hội  đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+  Thông qua việc không trả thù  lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2015;
+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.