Công ty cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình thù lao Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự  toán năm 2016;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
+ Tờ trình thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.