Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2015 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2015, kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2016, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty);
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2015.
+ Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.