Công ty cổ phần Mirae (KMR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 23/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT
+ Báo cáo của BKS;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám  đốc;
+ Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối  đa tại Công ty;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan;
+ Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ;
+ Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ Đông;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.