Công ty cổ phần Mirae (KMR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (100:10, cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ví  dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, số lượng cổ phiếu sẽ được nhận thêm là (222 x 10)/ 100 = 22,2 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được thêm 22 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân phát sinh 0,2 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 x 0,2 = 2.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty cổ phần Mirae vào giờ  hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Cổ đông mang theo sổ cổ đông và CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng khi đến làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.