Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau

- Nội dung lấy ý kiến: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.