Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
+     Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
+     Tờ trình về kế hoạch vốn các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020.
+     Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020.
+     Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
+     Bầu bổ sung thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
+     Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
+      Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
+     Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.