Công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình (KHB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt  động 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình bổ sung nội dung khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty;
+ Thông qua việc thay đổi nhân sự  trong Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội  đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua việc không trả thù  lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2015;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.