Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2014;

+ Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Các nội dung trình Đại hội thông qua.

2, Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán CTCP Kinh Đô, từ ngày 20/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.