Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8h ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP đầu tư VCN.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+ Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+ Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+ Sửa đồi Điều lệ Công ty
+ Và một số vấn đề phát sinh (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.