Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (KCB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bằng Giang
- Nội dung họp:             
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015;
+ Báo cáo kết quả sản xuất giai đoạn 2011-2015, kế hoạch 2016-2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;
+ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết tại  đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.