CTCP Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Thông báo sau
-     Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
-     Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số vấn  đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội dồng cổ  đông.
b. Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
-     Ngày thanh toán: 13/4/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở Công ty, Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch giá, tỉnh Kiên Giang từ ngày 13/4/2016 và xuất trình CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.