Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau bằng văn bản

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau bằng văn bản

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Và các vấn đề khác có  liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.