Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khánh sạn Nikko Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

+ Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

+ Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

+ Phê duyệt việc thay đổi trong HĐQT;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.