Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ  tức năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.