Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRITQ151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRITQ1517

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 8.337.332 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 7,752999:4,168666 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 7,752999 quyền được mua 4,168666 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, số cổ phần lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví  dụ: Giả sử cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần ITQ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện 7,752999:4,168666 số cổ phần được quyền mua là: (1.000 x 4,168666)/7,752999 = 537,6843206 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống thì số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua sẽ là 537 cổ phần.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 17/07/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng: 01 (một) lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 20/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang – xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.