Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Tạm ứng cổ  tức năm 2015 bằng tiền

 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ  phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
2. Tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ  phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát;
+ Thông qua sửa đổi điều lệ  công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.