Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/09/2015. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân.

* Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0651. 3731092 (Tài khoản phải mang tên người sở hữu).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.