Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
+ Mức cổ tức năm 2015;
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.