Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2014, kế hoạch năm 2015;

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.