Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/05/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện:  Ngày 18/06/2016
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
-     Nội dung họp:
+     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;
+     Báo cáo kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+     Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
+     Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+     Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;
+     Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.