Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:  Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký.

- Nội dung họp lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.