Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: từ 8h thứ 6 ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Lucky Square – Tp.mới Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
+     Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
+     Các tờ trình:
·     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS.
·     Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
·     Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
·     Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
·     Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
·     Và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.