Công ty CP thực phẩm Quốc tế (IFS – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2016 (thứ 3).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Kê khai và chi trả cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2017 – 2018;
+ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
+ Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
+ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ  của Công ty;
+ Yêu cầu chấp thuận của ĐHCĐ đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có);

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.