Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/12/2016

 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
-     Nội dung cụ thể:
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 30/12/2016. Cụ thể ngày đại hội sẽ được ghi trong giấy mời và thông báo trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung họp:
+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 (từ 01/10/2015 đến 30/09/2016);
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/09/2017);
+ Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/12/2016. Khi đến vui lòng xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.