Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 12/12/2015. Cụ thể ngày đại hội sẽ được ghi trong giấy mời và thông báo trên website công ty

- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung  họp:

+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/09/2015).

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 (từ 01/10/2015 đến 30/09/2016).

+ Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/11/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang , phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2015. Khi đến vui lòng xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.