CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ( IDV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2014 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu trả cổ tức 2014, cổ đông A sở hữu 116 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phần là 116*15/100=17,4 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng 0,4 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phần làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 17 cổ phiếu mới và 4.000 đồng tiền mặt.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.