Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 9h00 đến 12h00 ngày 08/04/2016 (Thứ sáu)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 15, tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kết quả kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
+ Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và các vấn đề khác theo nội dung Tờ trình.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.