Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2016

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian dự kiến: ngày 10/06/2016
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Nội dung:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành của Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua toàn văn Điều lệ  được thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
+ Thông qua việc thay đổi nhân sự  trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ  tức 2015 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016;
+ Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.