Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau tại thư mời họp Đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện:  Tại Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Ngã 3 đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.