Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HVX – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  chính Công ty: Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua thù lao của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Kế  hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  và thành viên Ban kiểm soát Công ty;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.