Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2014;

+ Các vấn khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.