Công ty cổ phần TASCO (HUT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 12% (Người sở  hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 199 cổ phần HUT sẽ được hưởng 199/100*12=23,88 cổ phần, được làm tròn xuống 23 cổ phần. Như vậy, cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được nhận 23 cổ phần mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tasco vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.