Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

* Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
* Thông qua báo cáo hoạt  động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2015;
* Thông qua báo cáo thù  lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù  lao năm 2016;
* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.