Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014; Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1/ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%  (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 16/10/2015.

2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013:

-Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là (222/10)x1 = 22,2 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 22 cổ phiếu.

3/ Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

-Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 5:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là (222/5)x1 = 44,4 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 44 cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.