Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hoà Phát (HTP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, , tạm ứng cổ năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 03/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – 157 Tôn Đức Thắng –  Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
 + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 + Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền


- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Thời gian thực hiện:  10/03/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
          + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/03/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.