CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/06/2015. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Để biết thêm chi tiết, cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0918701167 (anh Thọ); 0908764479 (anh Vũ).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.