CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình, Báo cáo khác. (Công ty sẽ thông báo sau).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.