Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
+  Sửa đổi điều lệ.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.