Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng yên (HST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư  mời đến cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên – số 305 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015;

+ Báo cáo tài chính sau kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.