Công ty CP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (HSI - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 02/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và  kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của HĐQT;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị  kiểm toán 2016;
+ Và thông qua một số nội dung khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.